Naar inhoud springen

Jona (Biebelboek)

Uut Wikipedia
Jona en de walvis op de raemen van de Sint-Janskerke in Gouda

Jona is een Biebelboek uut 't Ouwe Testamant. Ieronger wor Jona 2 (Jona gaet an ‘t bidden) in 't Zeêuws weer'egeve:

1. D’n Eêuwigen stierde een grôôte vis om Jona op te slokken. Drie daegen en drie nachten zat Jona in die vis z’n buuk. 2. Toen gieng ’n in die vis z’n buuk an ’t bidden toet d’n Eêuwigen, z’n God: 3. Ik zitte in de knoei en roepe toet d’n Eêuwigen en ie geeft antwoord uut de diepte van de dôôd schrêêuw ik om ‘holpe te worren jie ‘oor mien 4. Jie gooide m’n in ’t pitje van de zêê Ik legge rondom in ’t kolkende waeter aol joe golven boenke over m’n ene. 5. Ik docht bie m’n eige: ik bin an de kant geschove, glad uut zicht. Mae toch za’k j’n eilige tempel wee zie. 6. ’t Waeter kom toet an m’n lippen ‘n mure van waeter valt over m’n ene ik stikke bekant in ’t zêêgos 7. ‘k Zakke nae de boom, dae a de bergen oprieze, nae de plekke daer a ‘k voo êêuwig achter de riengel gae. En dan ael jie mien levendig op uut de dôôd, Eêuwige, mien God! 8. Noe a m’n ziele uut me genepe wor roepe ‘k om joe, Eêuwige, en m’n bidden gae nae joe in joe ’eiligdom. 9. Die a d’r eige voo ermetierige goden buge, laete joe stae, trouwe God. 10. Maer ik za m’n dank utere en joe offers geve; wat a ’k belove dat doe’k ook. d’n Eêuwigen is ‘t die a redt. 11. Toen belastte d’n Eêuwigen de vis en die spoog Jona uut op ’t drôôge.