Vliegere

Uut Wikipedia
Hi nae: navigaotie, zoeken
Een vlieger

Vliegere is een spel, da vooral door Guus 't éêle jaer deu wier hedae. 't Was net as mee zoovee spelletjes, a t'r êên mee behon, deeje andere 't acheran. Noe was 't was dikkels 'n hróóte vraeg: „Oe kom 'k an 'n vlieher?", want je most 'n zèllef maeke of 'n ander mos j'èllepe. De vurm was bie zoowat oalle vliehers gelieke. 't Was of 'n uusje, of 'n ruute, mae voo oalle tweeë ao je'n heraemte nóödug en dat bestieng uut dunne latjes. Voo mien was dat nie zoo moeluk want voader was waehemaeker en in de waehemaekerswienkel waere d'r oaltied wè móóie latjes te vinden of je maekten ze zèllef. At 't geraemte in mekoare zat, mee 'n paer „verloore koppen", dè bin spiekertjes mee 'n klein kopje, en op de kruuspunten nöh 's mee 'n touwtje of 'n stèrrek draedje hoed vastgemaekt, wier d'r an de buutenkant 'n draedje of touwtje in hleufjes an d'ènden van de latjes vastgemaekt. 't Geraemte was dan klaer, en dat wier op 'n krante heleid. Uut die krante wier 'n poppiere uusje heknipt, zoo, a t'r overa 'n stikje buuten 't geraemte stak. Da stikje buuten 't geraemte stak wier liengst 't draedje hevouwe en mee stiesel vastgeplakt an d'n aore kant van de spandraed. At je moeder hêên stiesel staende ao, wier dat omhesloohe randje heweun mee hröóte steeken vastgenoaid. An de vookant wier 'n draedje vastgemaekt van bienae bovenan tot binae onderan 't staende latje; en an d'onderkant wier oak 'n draedje vastgemaekt van de lienksen oek nae d'n rechtsen. De draedjes of touwtjes wiere hebruukt om 't vliehertouwtje en de staert vast te maeken. In 't draedje van boven nae beneejen en oak in 't draedje, waer at te staert an vast gemaket most wöóre, wiere oagjès geknoapt en dat was 'n ontzettend sekuur wèrrekje. Voora dat oagje, waer at 't vliehertouwe an vastgemaekt most wóóre. Want a tat oagje te lêêhe zat, hieng de vlieher te steil stae en zat 't t'oahe, dan lag de vlieher te plat. Oak 't maeken van de staert was 'n möói, mae hêên makkeluk wèrrekje want op zoowat gelieke ofstand moste d'r bosjes hras an de staertdraed vasgemaekt wóóre. A te wind goed was ieuw 'n kammeroad de vlieher vast, d'r wier 'n ènde vlieherhaeren van d'n 'aspel helaete en a tat ènde lank genog(t) was wier d'r heroope: „Lae mae los!", At alles goed gieng, klom de vlieher de lucht in. A t'r mêê jongers mee vliehers waere, keeke ze wie z'n vlieher 't oagste hieng. Oak kö je je vlieher schaesen laete rieje.

Dan mos je 't vliehertouwe van lienks nae rechts laete hae en deu dat sliengere(n) behon de vlieher te zwoaien, oak de staert hieng shengere. 't Was netuurluk wee de kunst, om joe vlieher 't mooiste te laete schaesen rieje.